Att bo i bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt innebär att man köper nyttjanderätten till bostaden. Du blir medlem i bostadsrättsföreningen som är en ekonomsk förening vars ändamål är att i föreningens hus upplåta boende med bostadsrätt. Tillsammans med de övriga medlemmarna i föreningen ansvarar ni för underhåll och förvaltning av hus, mark och övriga gemensamma utrymmen.

En bostadsrättsförening ska vara registrerad i Bolagsverket. Föreningens stadgar och ekonomiska plan registreras samt information om vilka som sitter i föreningens styrelse.

Styrelse

Medlemmarna utser representanter som får till uppgift att förvalta bostadsrättsföreningen. Genom att planera och styra underhåll och reparationer, finansiering och lån kan styrelsen se till att fastigheten behåller sitt värde. Normalt förmedlar styrelsen de olika ansvarsområdena inom styrelsen och utser en ordförande.

Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och har rätt att ingå avtal med till exempel leverantörer. Det är föreningens utsedda firmatecknare, från styrelsen, som har rätt att på föreningens vägnar ingå avtalet. Vem som är firmatecknare framgår av registreringsbeviset från Bolagsverket.

Föreningsstämma

Varje år ska föreningen hålla en föreningsstämma där föreningens verksamhet gås igenom. Samtliga medlemmar ska kallas till föreningsstämman där man bland annat utser styrelse. För den som vill ta upp ämnen till allmän diskussion under föreningsstämman finns möjligheten att lämna en motion. Varje föreningsstämma ska protokollföras och protokollet ska finnas tillgängligt för samtliga medlemmar.

Revision

Föreningen ska årligen sammanfatta det ekonomiska resultatet samt lämna en verksamhetsberättelse. Detta sker vanligtvis med hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare, för tillfället Riksbyggen i Lund (Skrivet 2009-09-19). Redovisningen granskas därefter av en revisor.

Medlemsförteckning

Alla bostadsrättsföreningar är skyldiga att ha en lägenhets- och medlemsförteckning där det framgår vem som bor i respektive lägenhet. Här ska även antecknas om lägenheten är pantsatt, det vill säga om banken har lägenheten som säkerhet för ett lån. I förteckningen ska också framgå om lägenheten är uthyrd i andra hand.

Vad får man göra i lägenheten?

Som medlem och boende i en bostadsrättsförening ansvarar man för inre reparationer och underhåll i bostaden. Detta gäller även mark som upplåtits, dvs. de lägenheter som har uteplats istället för balkong.

Man avgör alltså själv när det är dags att måla om, byta ut spisen, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Om du önskar utföra större underhållsarbeten i lägenheten, flytta avlopp, väggar och dylikt måste styrelsen lämna sitt godkännande. Inför en renovering ska man som medlem därför lämna en skriftlig förfrågan och förklara kortfattat vad man planerat genomföra.

Det yttre underhållet är föreningens gemensamma ansvar, det gäller exempelvis fasader, tak och trapphus samt installationer av vatten, värme, el och ventilation. En del av årsavgiften avsätts till kommande reparationer och underhåll.

Får jag hyra ut lägenheten i andra hand?

Det generella regeln är att man inte utan vidare kan hyra ut sin bostad i andra hand. Styrelsen kan medge uthyrning då ”beaktansvärda skäl” föreligger. Det kan till exempel vara studier eller arbete på annan ort. Andrahandsuthyrning skall alltid tidsbegränsas. Styrelsen har tagit beslut att tillåta ansökningar om uthyrning på 1 år med förlängningar om 6 månader åt gången i total max 2 år. Om styrelsen nekar uthyrning trots att giltiga skäl föreligger kan man som boende vända sig till Hyresnämnden.
Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut en administrationsavgift om 10% av ett prisbasbelopp per år. För 2016 blir detta 4430kr/år.

Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar ni och era grannar den bomiljö ni vill ha!

För mer information

» Bostadsrättslag (1991:614)

» Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar

Senast uppdaterad 2016-01-21