Ordningsregler

Förutom föreningens stadgar gäller denna trivselguide med regler och rekommendationer. Målsättningen är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt. Låt oss alltså bidra till en fin grannsämja och att vårt bostadsområde alltid ser snyggt och trevligt ut.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Lägenhetspärm

I varje lägenhet skall det finnas en speciell pärm med drift- och skötselinstruktioner för alla installationer, köks- och tvättutrustning, ytmaterial m.m. I denna pärm, som är sammanställd av byggherren PEAB, finns också information om föreningsstadgar, försäkring och underhållsansvar.

Denna pärm skall alltid följa lägenheten. Om du är nyinflyttad – se till att du har fått pärmen och läs den noga.

Säkerhet

 • Kontrollera att alla ytterportar går i lås efter in- och utpassering och att grindarna till parkeringshuset stängs så att inte obehöriga kan slinka in.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten och se till att obehöriga ej får reda på koderna till ytterdörrarna.
 • Lämna inte förrådsdörrar olåsta.
 • Kontrollera att brandvarnaren till din lägenhet fungerar.
 • Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen!
 • Inget får sticka ut från balkongen, tex. blomlådor, paraboler, antenner osv.
 • Om akut skada inträffar i huset gör omgående felanmälan till Riksbyggen/jouren (telefonnummer finns på den lilla anslagstavlan i varje trapphus) och meddela alltid styrelsen.

Störande ljud

 • Spika/borra i väggar och tak får du bara göra mellan kl. 09.00-20.00.
 • Tänk på att musik på hög volym kan vara mycket störande för omgivningen, dämpa därför ljudet framförallt under kvällstid.
 • Undvik att tvätta och torktumla i lägenheterna under natten då ljudet kan fortplantas genom väggar och tak.
 • Vid firande av speciella bemärkelsedagar, sätt gärna upp en lapp i entrén och meddela de närmsta grannarna om du tror att de kan störas. Då blir förståelsen och acceptansen genast större.

Om du ändå blir störd kontakta gärna själv dina grannar. De är kanske inte medvetna om att de stör någon.

Sophantering/miljörum

För allas trivsel är det viktigt att vi håller miljörummen så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av kärlen. Tänk på att vi själva får betala för sophanteringen och ju bättre vi sorterar och packar våra sopor desto billigare blir det för oss alla. Utförliga instruktioner om hur soporna ska sorteras finns att läsa på Lunds kommuns hemsida. På återvinningscentralerna kan du lämna allt det avfall som du inte ska slänga i miljörummen t.ex. byggmaterial, möbler, trädgårdsavfall, metallskrot (gamla cyklar, järnsängar etc.), miljöfarligt avfall och mycket annat. Närmaste återvinningscentral finns på Gastelyckan, telefonnummer 046-2116045

Skakande/piskande av mattor

Alla former av skakande eller mattpiskning från balkongerna är förbjudet då det kan ryka in/ner till grannarna. Vi hänvisar till grönområdena mellan husen om man inte tycker det räcker med dammsugning.

Cykelrum/cykelparkering

Om vi alla varsamt sätter cyklarna nära varandra får allas cyklar plats i cykelrummen. Cyklar som används regelbundet ställs med fördel i eller bredvid cykelstället utanför föreningens tre fastigheter. Det är inte tillåtet att använda cykelrummen som lagerplats.

Barnvagnsrum

Barnvagnsrummen är endast till för barnvagnar och rullatorer. I mån av plats får små barncyklar förvaras här.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet finns ett förråd märkt med lägenhetsnummer. Förrådsutrymmen bör hållas låsta. I gemensamma utrymmen är det speciellt viktigt att vi är noggranna med ordning och säkerhet. Det är inte tillåtet att förvara någonting i gångar och utrymmen utanför förråden. Av säkerhetsskäl får du inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet. Det är inte heller tillåtet att röka eller tända en låga i dessa lokaler.

Gemensamhetsutrymme

Gemensamhetsutrymmen såsom trapphus, loftgångar och entréer får inte användas för förvaring av saker och rökning är givetvis förbjuden. Dessa utrymmen fungerar också som utrymningsvägar vid brand och skall hållas fria från alla saker som kan brinna och utveckla rök (t.e.x. dörrmattor). Reklam och oönskade informationsblad skall inte läggas på bänken i entrén utan i pappersåtervinningen i soprummet.

Parabol

Parabol får ej monteras på balkongräcke, fasad, golv, väggar eller tak. Endast stativ som ej kräver fastmontering är tillåtet.

Vindkänsliga möbler

Lättare möbler och dylikt på öppna (icke inglasade) balkonger ska placeras på sådant sätt att de inte kan blåsa runt på balkongerna. Dels låter det kraftigt när möblerna slår i räcket, dels finns risk att fasaderna skadas då dessa endast består av putsade frigolitskivor. Ett tips är att stapla lättare stolar och förankra dem i räcket med bagage-stroppar, så de inte kan röra på sig.

Yttre miljö

Den yttre miljön är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla vår utemiljö så snygg och välvårdad som möjligt. Nedtrampade rabatter och planteringar med avbrutna växter eller grenar är fult och på längre sikt även kostsamt. Det bör därför ligga i allas intresse att träd, buskar och gräs inte skadas genom yttre påverkan.

Se till att INTE skräpa ned utomhus. Använd papperskorgarna och släng ej cigarettfimpar på marken/gräsmattan. Som hundägare får du aldrig glömma att plocka upp efter din hund utomhus!

Grillning

Om du grillar ute skall du tänka på att hålla avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera inte grillen nära ett öppet fönster eller under ett tak. När du grillat färdigt måste du noggrant kontrollera att kolen inte glöder. Häll vatten på glöden. Innan grillen lämnas, försäkra dig om att det inte finns någon glöd kvar. Tänk på att den som gör upp elden har ansvaret för att den släcks.

Parkeringsplatser

Parkering är endast tillåten på markerade P-platser. På övriga delar av området råder parkeringsförbud.

Anslagstavla

I varje entré finns en anslagstavla där viktiga meddelanden till de boende sätts upp. Dessa anslagstavlor disponeras av föreningens styrelse. Adresser och telefonnummer till styrelsemedlemmarna finns angivna här. Gör det gärna till en vana att kasta en blick på tavlan när du går förbi. Bredvid ovan nämnda anslagstavlor sitter viktiga telefonnummer (Riksbyggen, jouren, felanmälan m.m.)

Tvättstuga

Det är endast tillåtet att tvätta på de tider som är angivna på bokningstavlan. Vänligen respektera att tvättpass tillhör den som bokat och att alla inte har möjlighet att börja tvätta direkt när ett tvättpass börjar. Om ett tvättpass är bokat men inte används måste det ha gått minst 2 timmar sedan starttiden innan det är tillåtet för någon annan att använda det istället.

Tvätta ej sådant som ej är avsett för maskintvätt, t.ex. större mattor. Vid tvätt av bygel-BH SKALL tvättpåse användas. Var rädd om utrustningen! Tvättstugan skall städas noggrant efter användande. Golv och maskiner torkas av och torktumlarens luddfilter rengöres varje gång. Observera att fönstret bör hållas stängt. Släck lampan, stäng alla kranar och lås dörren när du lämnar tvättstugan.

Felanmäl omedelbart uppkomna fel till Riksbyggen samt styrelsen.

Senast uppdaterad 2021-06-09